Condicions d'accés i ús per a usuaris (Portal del pacient)

INFORMACIÓ LEGAL

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que l'entitat prestadora del Servei és la mercantil IDCSalud, SLU (en endavant IDCSALUD), societat de nacionalitat espanyola amb domicili social a Madrid, carrer de Fernández de la Hoz nombre 24, 28010, CIF B83941534, Registre Mercantil de Madrid, constant l'últim i actual al Tom 29.294, Foli 162, Secció 8, Full M -350.156, Inscripció 61è; autoritzada per a la prestació de serveis sanitaris a través de l'adreça d'internet http://www.idcsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva

FINALITAT

Amb l'objecte de proporcionar un millor servei, IDCSALUD posa a disposició dels seus pacients el servei "Portal del Pacient" des del qual poder accedir a les seves dades clíniques i gestionar la seva comunicació amb els centres sanitaris de IDCSALUD i els seus professionals mèdics.

OBJECTE

Les presents condicions d'accés i utilització (en endavant les Condicions) tenen per objecte regular l'accés i ús del servei de consulta en línia, mitjançant el Portal del Pacient, disponible a través de la pàgina web www.idcsalud.es, des de la qual el Usuari podrà accedir al seu historial clínic generat en els centres gestionats per les empreses pertanyents al Grup IDCSALUD.

Així mateix seran d'aplicació complementària les Condicions Generals establertes per a l'ús del Portal Web a través del qual s'accedeix al Portal del Pacient.

FUNCIONS DEL SERVEI

El servei de consulta en línia del Portal del Pacient, proporcionat per IDCSALUD permet realitzar les següents activitats:

 • Consultar, imprimir o guardar els informes clínics que existeixin.
 • Modificar les dades de registre de l'Usuari.
 • Sol·licitar cites prèvies de manera on-line.
 • Omplir formularis.

CONDICIÓ D'USUARI

Per accedir als serveis de consulta del Portal del Pacient (en endavant "el Servei") és requisit imprescindible que l'Usuari es registri com a tal en l'esmentada pàgina web.

S'entendrà per usuari a la persona que faci ús del servei "Portal del Pacient" una vegada registrat.

El sistema produirà les Claus que s’enviaran al seu telèfon móbil . Aquestes Claus li permetran l’accés al seu historial clínic, així com a la resta de serveis que s’ofereixen en el Portal del Pacient.

En el cas de que el sistema detectés algun error de registre, será necessari dirigir-se al Servei d’ Atenció al Pacient de qualsevol dels Hospitals o Centres sanitaris associats al Servei, per poder verificar la identitat del pacient, presentant prèviament el document que acrediti la seva identitat.

REQUISITS PER ACCEDIR AL SERVEI

Pot enregistrar-se qualsevol persona física, major de 16 anys, amb plena capacitat per contractar, pacient d’IDCSALUD i que subscrigui les presents Condicions. L'adquisició de la condició d'Usuari implica la lectura i acceptació expressa i sense cap reserva de les presents Condicions, de la Política de Privacitat i de l'Avís Legal del web, així com de la Política de Cookies, que l'usuari ha d'haver conegut prèviament a la seva acceptació.

En el cas de menors de 16 anys, els pares o tutors legals podran, prèvia acreditació de la seva condició de representants, sol·licitar les Claus d'accés corresponents al Portal del Pacient del menor. De la mateixa manera, en el cas de menors majors de 16 anys, els pares o tutors podran tenir accés a les seves Claus només en el cas que el menor així ho autoritzi.

ACCÉS AL SERVEI

L'usuari podrà accedir al seu Portal del Pacient des del servei https://www.idcsalud.es/portalpaciente. Els noms d'usuari i contrasenyes facilitades permetran identificar a l'usuari de forma personalitzada i individualitzada i li facultaran l'accés al sistema d’IDCSALUD.

Aquests noms d'usuari i contrasenyes tenen el caràcter d’estrictament personal, confidencial i intransferible. L'usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les mateixes, no podent divulgar-les a un tercer o cedir. En conseqüència, l'Usuari accepta expressament que IDCSALUD presumeixi, excepte comunicació prèvia de pèrdua o sostracció de les mateixes, que els usos del Servei realitzats utilitzant les Claus d'identificació, són realitzats per qui figura com a usuari registrat. Si l'usuari té indicis que les seves Claus d'accés poden ser conegudes, ja sigui de manera fortuïta o fraudulenta, per terceres persones no autoritzades, haurà de notificar aquest fet a portaldelpaciente@idcsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva. En aquests supòsits procedirem a cancel·lar les seves Claus i proporcionar-ne de noves.

Haurà de procedir al canvi periòdic de la seva contrasenya en el moment en què li sigui sol·licitat.

IDCSALUD podrà bloquejar l'accés i utilització de la pàgina web o del Servei quan ho consideri necessari per motius de seguretat. El Servei quedarà bloquejat automàticament en el supòsit que es produeixin errors successius en la consignació de les Claus d'identificació de l'Usuari per a la utilització del mateix.

REQUISITS D'ÚS

Per a l'accés al Servei es necessitarà un dispositiu que compleixi els requisits de compatibilitat de maquinaria i programari de la web (que poden variar al llarg del temps) i accés a Internet. L'usuari serà conscient que aquests factors poden influir en el rendiment de la web i en la possibilitat d'accedir al Servei.

IDCSALUD no és responsable de la impossibilitat d'accés o deficiències en el funcionament del web i/o del Servei per ús de dispositius inadequats, o per interrupcions de serveis d'Internet derivades de saturació de la xarxa o qualsevol altra raó.ÚS DEL SERVEI

L'usuari es compromet en tot cas a utilitzar el Servei de manera diligent, correcta, lícita de conformitat amb la llei, l'Avís Legal, les presents Condicions, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, s'ha d'abstenir de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida, o lesiva dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’IDCSALUD, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinaria i programari).

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES

L'Usuari haurà de comunicar qualsevol incidència que detecti, amb la major brevetat possible i de manera que quedi constància, utilitzant a tal fi la següent adreça de correu electrònic: portaldelpaciente@idcsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva. Es defineix incidència com qualsevol anomalia que afecti o pugui afectar la seguretat de les dades, així com qualsevol incompliment de la normativa de seguretat que es detecti.

CONTROL D'ACCÉS

Cada usuari podrà accedir únicament a aquells recursos del sistema d'informació als quals estigui autoritzat. Si detecta la possibilitat d'accedir a dades de caràcter personal per als que no està autoritzat, ho ha de comunicar com a incidència segons el procediment indicat en el paràgraf relatiu a "Gestió d'Incidències".

FITXERS TEMPORALS

La informació a la qual l'usuari accedeix a través de la Carpeta del Pacient ha de consultar sobre els Sistemes d'Informació d’IDCSALUD, sense que IDCSALUD pugui considerar responsable de la informació que l'usuari exporti d'aquests Sistemes.

CONDICIONS D'ÚS

Quan l'usuari estigui utilitzant el servei, serà responsable de garantir que la informació que maneja no pugui ser vista per persones no autoritzades.

L'aplicació es desactivarà automàticament transcorreguda mitja hora d'inactivitat. L'Usuari es compromet expressament a no emmagatzemar, utilitzar, transmetre o difondre:

 • Cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • Distribució de virus a través d'Internet, cucs, troians o qualsevol altra activitat destructiva, com saturació, "mailbombing", o atacs de denegació de servei.
 • Les activitats que interrompin o interfereixin en l'ús efectiu dels recursos de xarxa d'altres persones.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la normativa sobre protecció de dades.
 • Compartir les Claus d'accés facilitades a una altra persona física o jurídica.
 • Destruir, alterar inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics d’IDCSALUD o de tercers.
 • Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu i injustificat dels recursos informàtics a través dels quals IDCSALUD presta qualssevol dels seus serveis, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
 • Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides del servidor, sense la deguda autorització d’IDCSALUD.

COMUNICACIONS I INTERCANVI D'INFORMACIÓ

L'Usuari accepta expressament que totes les comunicacions, notificacions i informació que IDCSALUD hagi remetre o facilitar es facin, sempre que la llei ho permeti, per correu electrònic, a l'adreça facilitada per l'usuari en el moment de l'alta, o les que amb posterioritat hagi indicat.

D'altra banda, s'entendran vàlidament realitzades les comunicacions que l'Usuari dirigeixi a IDCSALUD a l'adreça de correu electrònic: portaldelpaciente@idcsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Les notificacions s'entendran realitzades i efectivament lliurades al tercer dia hàbil següent a aquell en què consti que les mateixes haguessin estat enviades de manera correcta a les adreces indicades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny, les imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logotips, productes, serveis etc. que conté el Portal del Pacient es troben protegits per la Llei de propietat industrial i són propietat d’IDCSALUD, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Servei atribueixi a l'Usuari dret algun sobre els mateixos.

Així mateix, la web, el seu codi font i els continguts als quals s'accedeix a través d'aquest lloc són propietat intel·lectual d’IDCSALUD i/o a tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari en cap supòsit.

IDCSALUD és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut del Portal Web i del Portal del Pacient, així com de qualsevol altre servei ofert a través del web. L'accés a la Web o els seus serveis no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels Continguts que aquesta alberga. L'Usuari reconeix i accepta que el seu ús queda terminantment prohibit així com la seva reproducció, comunicació i/o distribució, modificació, alteració o descompilació, ja sigui amb finalitats d'ús personal, privat i no lucratiu o amb fins comercials o lucratius.

IDCSALUD es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.


RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'usuari serà responsable de:

 • Mantenir la confidencialitat de les Claus que se li proporcionin.
 • Facilitar informació correcta a IDCSALUD, qualsevol error en les dades facilitades serà de la seva exclusiva responsabilitat. De la mateixa manera, l'Usuari serà responsable de mantenir de forma actualitzada tota aquella informació que hagi facilitat a IDCSALUD, de manera que aquesta respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari.
 • Els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a IDCSALUD o a tercers per les dades aportades, com a conseqüència de la utilització de dades no actualitzades, falses o que no es corresponen amb la realitat i per la utilització per part de tercers de les claus personals del Usuari.
 • En el cas que l'Usuari obtingui còpia de les seves dades clíniques, aquest serà única i exclusivament responsable de l'ús i custòdia d'aquesta informació.

DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

La informació, contingut o els serveis oferts a través del web són els que IDCSALUD decideix en cada moment i poden variar al llarg del temps. Per tant, no hi ha obligació per part d’IDCSALUD de mantenir disponibles els Serveis. No obstant això, IDCSALUD informarà als Usuaris quan decideixi cancel·lar la continuïtat d'un determinat servei i les condicions del cessament d'aquest.

Així mateix, IDCSALUD podrà anul·lar l'accés als Serveis, total o parcialment, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions.

GARANTIA I RESPONSABILITAT IDCSALUD

Tot i que IDCSALUD empra sistemes compatibles amb la majoria de les tecnologia existent en el mercat, no pot garantir la compatibilitat dels dispositius utilitzats per l'Usuari.

IDCSALUD no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i/o del Servei. IDCSALUD estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada de l'accés i ús del Web i/o del Servei (fallades en el rendiment, interrupcions o demora en el funcionament dels serveis, fallada del sistema o de la línia, etc.), fins i tot encara que es produís alguna fallada o mal funcionament que causés danys en eines informàtiques de terceres persones. En aquest sentit, l'Usuari accedeix a la pàgina web i al Servei sota la seva exclusiva responsabilitat.

El Servei que s'ofereix a través de la pàgina web compleix amb el que disposa l'ordenament jurídic espanyol.

IDCSALUD queda alliberada de qualsevol responsabilitat en cas d'un ús indegut de la pàgina web i/o del Servei per part de l'Usuari.

IDCSALUD no serà responsable en els supòsits d’indisponiblitat del Servei per causes de força major o suspensió temporal del mateix per raons tècniques. Per tant, IDCSALUD no assumirà cap responsabilitat pels danys, pèrdues que puguin patir com a conseqüència de successos que no haguessin pogut preveure, o que previstos fossin inevitables, bé per cas fortuït o força major.

IDCSALUD no es fa responsable de qualsevol error, error tècnic, accident, avaria, manipulació, interrupció en el servei o qualsevol altra incidència que pugui sorgir en productes, equips o serveis tècnics aliens a IDCSALUD l'ús sigui necessari per a l'accés als serveis.

Tot i que IDCSALUD ha actuat de forma diligent i ha adoptat les mesures necessàries d'acord amb l'estat de la tecnologia, per evitar possibles bretxes en la seguretat del Portal, no garanteix la impossibilitat absoluta de vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.

IDCSALUD no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. IDCSALUD tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

IDCSALUD podrà afegir noves funcionalitats a la web o al Servei i / o modificar les actuals Condicions. En aquest cas, IDCSALUD publicarà l'actualització a la web perquè l'usuari tingui coneixement de qualsevol canvi. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les noves condicions, disposarà d'un termini de quinze dies des de la comunicació per resoldre el contracte mitjançant comunicació fefaent a IDCSALUD. El transcurs del referit termini sense que l'Usuari hagi manifestat res en contra, implicarà la plena acceptació de les noves condicions.

PRIVACITAT

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament, Reial Decret 170/2007 de 21 de desembre, queda informat i consent expressament que les dades personals facilitades a través del Servei, inclosos els relatius a la salut, s'incloguin en els fitxers, titularitat de les empreses del Grup IDCSALUD (per a la identificació de les empreses del grup IDCSALUD pot accedir a través del següent link: www.idcsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva), degudament Registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de prestar l'assistència sanitària que necessiti i atendre les seves sol·licituds. De la mateixa manera, en el cas que l'Usuari actuï en representació de tercers, queda informat i consent expressament que les dades del seu representat, incloses les dades de salut, siguin incorporats a aquest mateix fitxer titularitat de les empreses del Grup IDCSALUD per complir amb les mateixes finalitats. En aquests supòsits, l'Usuari haurà d'acreditar aquesta condició de representant i es compromet a informar el seu representat del contingut de la present clàusula.

L'informem que aquestes dades, tant les seves com, si és el cas, les del seu representat, podran ser comunicades als professionals i entitats sanitàries als quals se li refereixi per a la prestació de l'assistència sanitària, i a institucions públiques amb competència en matèria de salut, segons la legislació vigent.

Així mateix, autoritza expressament a que les seves dades personals i, si escau, les del seu representat, relatius al procés assistencial que correspongui, puguin ser comunicades a les entitats que, segons ens informe o d'acord amb la llei, siguin responsables del pagament de la assistència sanitària practicada. En aquests casos, únicament es comunicaran les dades que siguin exclusivament necessaris, adequats i pertinents per a la gestió del pagament i facturació de l'assistència practicada, i sempre salvaguardant la legalitat vigent. Igualment l'Usuari autoritza que professionals sanitaris d'aquestes mateixes entitats puguin tenir accés físic a la comentada informació clínica del seu procés assistencial, tot això enquadrat dins del principi de prevenció i control del frau a què tenen dret aquestes entitats responsables del pagament.

No està obligat a respondre a totes les qüestions que se li plantegin durant el procés assistencial, si bé la seva negativa pot retardar o dificultar el seu diagnòstic. La informació que proporcioni ha de ser veraç, lleial i proporcionada al procés assistencial.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, d'oposició i cancel·lació, mitjançant escrit dirigit a Grupo IDCSALUD, C\ Fernández de la Hoz 24, 28010 Madrid, acompanyat d'una còpia del seu DNI, o presencialment, dirigint-se al servei d'atenció al pacient, on li facilitaran un qüestionari a l'efecte.

Les dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial i d'acord amb la normativa vigent. IDCSALUD ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Li recordem que els menors majors de 16 anys poden prestar legalment consentiment per al tractament de les seves dades per si mateixos, de manera que els pares o tutors legals han d'acreditar que compten autorització del menor per l'accés a les seves dades.

RESCISSIÓ

L'usuari podrà donar-se de baixa voluntàriament en qualsevol moment, el que li impedirà accedir al Servei.

A més, les següents conductes poden comportar la pèrdua de la condició d'usuari:

 • L'impagament de serveis o quantitats degudes a IDCSALUD.
 • Impedir el normal desenvolupament dels serveis.
 • Cedir drets i obligacions que li corresponguin en virtut del present contracte.
 • Estar involucrat en algun procediment judicial o administratiu que pugui perjudicar la imatge o reputació comercial de IDCSALUD.
 • Incomplir de qualsevol altra manera condicions que apliquin al Servei.

La baixa del compte no afectarà a cap de les obligacions de l'Usuari vigents al moment de produir-se la mateixa.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquests termes i condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola. Excepte disposició legal en contra, seran competents, per dirimir qualsevol diferència entre les parts sobre la interpretació o execució d'aquest Contracte dels Jutjats i Tribunals de Madrid, Espanya.